szukanie zaawansowane


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków (dalej Euro-Trade).


Z Euro-Trade można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@euro-trade.pl, pisemnie pod adres: Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków lub telefonicznie: 12 61 44 100.

W Euro-Trade wyznaczony jest Koordynator Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:kod@euro-trade.pl lub pisemnie na adres: Koordynator Ochrony Danych, Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków.

Euro-Trade przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:
- zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

- w celu założenia i administrowania Państwa kontem na platformie B2B zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi Euro-Trade (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Euro-Trade np. wystawienia faktury lub rachunku (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);

- marketingu i promocji produktów i usług Euro-Trade (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Euro-Trade (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat. W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.


Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Euro-Trade następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;

- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Euro-Trade tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Euro-Trade.

Euro-Trade informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in.o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;

- sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Euro-Trade nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Euro-Trade bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy mam charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy. W przypadku podania danych w celu rejestracji konta w portalu B2B jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi korzystanie z niego.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być wycofane w każdej chwili.

Informacja o plikach cookie

Ta strona używa plików cookies aby zapewnić Państwu świadczenie usług na najwyższym poziomie. Można wyłączyć akceptację cookies w konfiguracji przegladarki, jednak w przypadku całkowitego wyłączenie akceptacji ciasteczek niektóre funkcjonalności serwisów mogą przestać działać. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj